Regulamin zapisu na wizyty

PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podmiot Leczniczy  Safedent prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Praktyka Stomatologiczna Ocios Małgorzata pod adresem: Puławska 16/13 NIP: 5211500400 REGON: 145753997 oraz jej pracowników i współpracowników.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Safedent udostępnia niniejszy moduł płatności dla pacjentów, celem wpłaty zadatku na rezerwację wizyty medycznej

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi są świadczone wyłącznie osobom, które spełniają następujące warunki („Pacjenci”):
 • zapoznały się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej
 • wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w ramach konsultacji on-line,
 • prawidłowo wypełniły i przesłały formularz modułu płatności za pośrednictwem strony internetowej Zadatek wizyty lekarskiej
 1. Na prośbę Safedent Pacjent rezerwujący wizytę jest zobowiązany do wpłaty zadatku i akceptacji regulaminu, poprzez formularz płatności dostępny na stronie Zadatek na wizytę lekarską lub przelewem na konto mBank 59 1140 2004 0000 3502 8200 0366
 1. Do współpracy z systemem informatycznym przeznaczonym do świadczenia Usług niezbędny jest dostęp do urządzenia posiadającego połączenie z Internetem oraz do skrzynki e-mail.
 2. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przeznaczonego do świadczenia Usług, w szczególności które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich (np. w postaci przesłania danych osób trzecich bez ich zgody).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY i WARUNKI REZYGNACJI Z WIZYTY

 1. Wizyta medyczna jest wstępnie rezerwowana telefonicznie przez pacjenta, a następnie potwierdzana przez Safedent, zwykle dwa dni przed jej terminem, drogą SMS. Pacjent jest zobowiązany potwierdzić ją SMS zwrotnym TAK lub NIE.
 2. Jeżeli pacjent potwierdzi obecność na wizycie, a następnie odwoła ją PO POTWIERDZENIU, lub nie stawi się na wizytę, zadatek przechodzi na rzecz gabinetu. Niestawienie się na potwierdzoną wizytę, również w przypadku braku uprzednio wpłaconego zadatku, skutkuje obciążenie pacjenta kwotą 200 pln. Faktura na ta kwotę zostanie wysłana mailem lub SMS oraz oryginał poczta, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Rezygnacja z wizyty , zmiana jej terminu i zwrot zadatku może odbyć się do momentu potwierdzenia wizyty przez pacjenta drogą SMS na numer telefonu 512 30 55 56.
 4. Późniejsze odwołanie wizyty może skutkować zatrzymaniem zadatku na podstawie prawa o zadatku KC.
 5. Safedent zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu wizyty, pacjentowi przysługuje wtedy prawo do natychmiastowego zwrotu zadatku.

REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo składania reklamacji dotyczących Usług lub Umowy.
 2. Reklamacje mogą być składane w formie:
 • pisemnej – złożonej osobiście w siedzibie Safedent albo wysłanej na adres siedziby
 • elektronicznej – wysłanej na adres email: dentysta.gabinet@gmail.com
 1. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
 • dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe: adres korespondencyjny lub adres email,
 • określenie Usługi lub Umowy, której dotyczy reklamacja,
 • opis problemu będącego przyczyną reklamacji,
 • żądanie Klienta w zakresie oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji,
 • określenie sposobu, w jaki Klient chce uzyskać odpowiedź na reklamację,
 • podpis – w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.
 1. Reklamacje nie pozwalające na identyfikację Klienta nie będą rozpatrywane.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Safedent
 3. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będą dodatkowe informacje, Safedent może zwrócić się do Klienta o ich udzielenie. Odmowa udzielenia przez Klienta niezbędnych informacji może skutkować negatywnym rozpatrzeniem reklamacji.