Gwarancja leczenia

W trosce o najwyższą jakość usług personel i współpracownicy gabinetu wykonują swoje pracę z najwyższą starannością. Udzielamy 2-letniej gwarancji na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby), leczenie kanałowe, uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome (niewyjmowane) (korony, licówki, mosty) oraz implanty.

Gwarancja rozpoczyna się z dniem zakończenia wykonania usługi i utrzymuje swoją ważność gdy wymienione warunki zostają spełnione:

 1. Pacjent zaakceptował plan leczenia przedstawiony przez lekarza
 2. Pacjent przestrzega terminów wizyt kontrolnych wyznaczonych przez lekarza standardowo raz w roku , pacjenci periodontologiczni co pół roku
 3. Pacjent wykonuje zabiegi lecznicze oraz profilaktyczne (wizyty higienizacyjne) w Safedent zgodnie z zaleceniami lekarza, lub poza gabinetem, ale ich jakość jest zaakceptowana przez Safedent
 4. Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne (cennik dostępny w siedzibie firmy).
 5. Jeżeli w okresie gwarancji wypełnienie w zębie, lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
 6. Jeśli w okresie gwarancji, ząb leczony kanałowo, odbudowany według naszych wskazań i standardów, zostanie stracony ( z wyjątkiem pęknięcia zęba ) pacjent będzie miał zaproponowane leczenie implantologiczne w cenie pomniejszonej o cenę leczenia endodontycznego.
 7. Jeżeli w okresie gwarancji, dojdzie do utraty implantu, zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy implant. Jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba. Z zasady tej są wyłączeni pacjenci palący, peridontologiczni, oraz z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi, uprzedzeni przez lekarza o leczeniu warunkowym. Przed zabiegiem implantologicznym pacjent obciążony w wyżej wymienimy sposób (palący, peridontologiczni, oraz z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi) podpisuje specjalny dokument o warunkach leczenia.

Gwarancja nie dotyczy:

 1. Prac tymczasowych, prowizoriów (koron tymczasowych, protez natychmiastowych),
 2. Uzupełnień tymczasowych użytych dłużej niż zalecił lekarz.
 3. Protez natychmiastowych- umieszczanych wprost po ekstrakcji zęba.
 4. Leczenia wykonanego na wyraźne życzenie pacjenta, potwierdzone wpisem do karty, że został on poinformowany o braku gwarancji na wykonaną usługę i podpisane oświadczenie pacjenta.
 5. Leczenia powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach (ból, obrzęk, konieczność leczenia uszkodzenia nerwu przy znieczuleniu przewodowym itp.) stanowiących możliwe i zdarzające się następstwa zastosowanego leczenia.
 6. Uszkodzeń powstałych na skutek uzupełnienia tylko części braków zębowych bez podejścia kompleksowego, czyli z leczeniem pozostałych nieprawidłowości aparatu żucia.
 7. Uszkodzeń mechanicznych zębów, protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu/ uszkodzeń powstałych wypadku, złamań zębów własnych, pęknięć korzeni, innych nieszczęśliwych wypadków, naturalnego zaniku kości.
 8. Uszkodzeń wykonanych prac wynikających z bruksizmu, którego pacjent nie zdecydował się leczyć ( szyny, terapia botoksem)
 9. Uszkodzeń wynikających z następstw chorób ogólnoustrojowych, które znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie bisfosfonianami, cytostatykami, radioterapia itp.
 10. Wyłączenie gwarancji na leczenie implantologiczne i periodontologiczne jest stosowane również u pacjentów palących.

UWAGA! Gwarancja nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczny wpływ na zachowanie efektu wykonanego leczenia.
Pacjenci dbający o higienę jamy ustnej z pewnością będą mogli cieszyć się trwałością wykonanej usługi przez okres 10 – 15 lat a nawet dłużej.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień pacjenta wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi.